Tietojen luovutuksen kieltäminen

Väestötietojärjestelmän henkilö- ja osoitetietoja käytetään toimivaltaisuuden selvittämisessä, hallinnollisessa päätöksenteossa, osoitepalvelussa, tieteellisessä tutkimuksessa, tilastojen laatimisessa, asiakasrekisterien ajantasallapidossa, mielipide- ja markkinatutkimuksissa, suoramarkkinoinnissa sekä oikeushallinnossa. Jokaisella on oikeus kieltää tietojensa luovutus väestötietojärjestelmästä suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimukseen sekä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Lisäksi jokaisella on oikeus kieltää yhteystietojensa luovuttaminen yhteys-, osoite- tai muuna vastaavana tietopalveluna sekä tietojensa luovutus asiakasrekisterin tai muun vastaavan rekisterin päivitystä varten.

HUOM! Osoitepalvelukielto poistui 1.1.2013 ja se on korvattu kahdella uudella kiellolla: yhteystietojen luovutuskiellolla ja asiakasrekisterin päivityskiellolla. Väestörekisterikeskus rekisteröi väestötietojärjestelmään molemmat uudet kiellot kaikille niille henkilöille, joilla on voimassa oleva osoitepalvelukielto. Tämä ei aiheuta muutosta tietojen luovutukseen osoitepalvelukiellon tehneille, koska uusien kieltojen yhteinen vaikutus vastaa osoitepalvelukiellon vaikutusta. Mikäli henkilö haluaa käyttää vain jompaakumpaa uusista kielloista, tulee hänen ilmoittaa asiasta maistraatille.

Tietojen luovutuksen voi kieltää oikeasta palkista löytyvien verkkolomakkeiden avulla. Lisäksi tietojen luovutuksen voi kieltää henkilökortin tai verkkopankkitunnusten avulla Tarkasta tietosi! -palvelussa tai ilmoittamalla asiasta puhelimitse tai vapaamuotoisella kirjeellä maistraattiin tai Väestörekisterikeskukseen.

Tietojen luovuttamisesta ja muusta käsittelystä katso rekisteriselosteet.

Osoitetietoja väestötietojärjestelmästä päivittävät asiakkaat

Kiellot ja niiden vaikutukset

Suoramarkkinointikielto

Nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Muun muassa tieteelliseen kyselytutkimukseen tietoja voidaan luovuttaa kiellosta huolimatta.

Yhteystietojen luovutuskielto

Yhteystietoja ei luovuteta Väestörekisterikeskuksen Osoitepalvelussa tai muissa vastaavissa osoite- ja yhteystietopalveluissa, joissa hyödynnetään väestötietojärjestelmän tietoja.

Asiakasrekisterin päivityskielto

Tietoja ei luovuteta yrityksille, jotka päivittävät asiakasrekistereitään väestötietojärjestelmän tiedoilla (esimerkiksi lehtitalot). Pankeille ja vakuutusyhtiöille tiedot voidaan lain nojalla luovuttaa kiellosta huolimatta.

Henkilömatrikkelikielto

Tietoja ei luovuteta esimerkiksi oppilaitoksen entisistä oppilaista tai tietyn tutkinnon suorittaneista tehtävää matrikkelia varten.

Sukututkimuskielto

Tietoja ei luovuteta sukututkimustarkoituksiin.

Turvakielto

Jos henkilöllä on perusteltu syy epäillä oman tai perheensä turvallisuuden olevan uhattuna, maistraatti voi asianomaisen pyynnöstä määrätä, ettei kotikunta- tai osoitetietoja saa antaa väestötietojärjestelmästä muille kuin viranomaisille. Maistraatti edellyttää turvakiellon hakijalta kirjallista, perusteltua pyyntöä tai ainakin käyntiä maistraatissa. Turvakieltomääräys voi ensimmäisen kerran olla voimassa enintään viisi vuotta, minkä jälkeen sitä voidaan jatkaa kaksi vuotta kerrallaan.

Kun henkilöllä on turvakielto, hänen osoitettaan ei luovuteta useissa tapauksissa viranomaisillekaan. Ne viranomaiset, jotka saavat henkilön yhteystietoja järjestelmiinsä, saavat myös tiedon turvakiellosta. Samantapaisesta luovutusrajoituksesta on säädetty myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. Salassapitovelvollisuus koskee tällöin kuitenkin vain sitä viranomaista, jolle henkilö on esittänyt pyynnön tietojensa luovutuskiellosta.

Henkilö, jolle on myönnetty turvakielto, voi ilmoittaa maistraatille yhteysosoitteen merkittäväksi väestötietojärjestelmään. Turvakiellon luovutusrajoitukset eivät koske yhteysosoitetta, joten muutkin kuin viranomaiset voivat tarvittaessa saada sen avulla yhteyden turvakiellon saaneeseen henkilöön. Yhteysosoite on eri asia kuin väestötietojärjestelmään merkittävä postiosoite, jota koskee turvakiellon luovutusrajoitukset.

Yhteysosoite voi olla esimerkiksi postilokero-osoite, työpaikan osoite tai muu vastaava osoite, josta ei ilmene henkilön asumista koskevia täsmällisiä tietoja. Ilmoittaja on vastuussa siitä, että hänen yhteysosoitteekseen ilmoittama osoite on käytettävissä hänen postilähetyksiensä vastaanottamiseen.

Yhteysosoite voidaan luovuttaa kaikille sitä tarvitseville tahoille, ellei henkilö ole ilmoittanut väestötietojärjestelmään merkittäväksi tietojenluovutuskieltoja, jotka koskevat myös yhteysosoitetta (suoramarkkinointikielto, yhteystietojen luovutuskielto, asiakasrekisterin päivityskielto, henkilömatrikkelikielto ja sukututkimuskielto). Tietojenluovutuskiellot voidaan ilmoittaa samanaikaisesti yhteysosoitteen kanssa. Mikäli henkilöllä on jo tietojenluovutuskiellot merkittynä väestötietojärjestelmään, koskevat nämä automaattisesti myös yhteysosoitetta. Kiellot ovat voimassa toistaiseksi ja ne on mahdollista poistaa toivotuilta osin.

Yhteysosoite tulee voimaan, kun se on merkitty väestötietojärjestelmään, ja se on voimassa enintään turvakiellon päättymiseen asti. Yhteysosoite on mahdollista muuttaa turvakiellon voimassaoloaikana. Kun turvakiellolle haetaan jatkoa, on yhteysosoite ilmoitettava uudelleen.

Yhteysosoite voidaan ilmoittaa väestötietojärjestelmään tunnistautumisen jälkeen sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -palvelussa tai henkilökohtaisella käynnillä lähimmässä maistraatissa. Lisätietoja asiasta antavat maistraatit.

Kiellot perustuvat lakiin

Tietojen luovuttamisesta väestötietojärjestelmästä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009). Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen väestötietojärjestelmästä henkilötietolain (523/1999) 30 §:n nojalla suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 35 §:n nojalla yhteystietojensa luovuttaminen yhteys-, osoite- tai muuna vastaavana tietopalveluna sekä tietojensa luovutus asiakasrekisterin tai muun vastaavan rekisterin päivitystä varten. Em. lain 36 §:n perusteella väestötietojärjestelmään voidaan hakemuksesta tallettaa ns. turvakielto.

Viranomaisille, esimerkiksi Tilastokeskukselle ja Viestintävirastolle, luovutetaan niille säädettyjen tehtävien hoitamisessa tarpeelliset tiedot edellä kerrotuista kielloista huolimatta.

Muita tahoja, joille voi ilmoittaa kiellon tietojen luovuttamisesta suoramarkkinointitarkoituksiin:

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi: Ajoneuvo- ja ajokorttirekisteri

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry: Puhelintarjonnan rajoituspalvelu (ns. Puhelin-Robinson) ja Osoitteellisen suoramainonnan rajoituspalvelu (ns. Posti-Robinson)